Blog #14: Lil Wayne Ft Drake “She Will”

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Tha Carter IV August 29, 2011

-Tunechi

310 Comments to “Blog #14: Lil Wayne Ft Drake “She Will””

 1. Smokie says:

  nerG ïM douBLê_ ·.dÜŒ w¡ttaplo₩ -· pLOEew tadÅy

 2. sHAvonde´ says:

  miGht¥ __&]*pÖ₩€ГfüLL]* ÃÂÅÅÃAå$__ dÊ$ _ ·ïS.._·,##!
  @?,~°%öÖô_ m¥__ bïGGêst___ FêåГ hâ$___,··bEÊñ -θθœ- g[]D _*₩μÅ_!_ïF ,ì$+ïÑ(k) ***……………….,_· ï ÑÕ€ _ ,dμÅ$$__*dÄ¥ __* pГ°fes$ï()Ñ_ .bÜt _₩μáT ï/= “ïEŶÊ___sTïñ_,tHtHEEÊE____ *BeaT!Ñ_ dØ₩·ñ__öF_* ·d··Üh! dÄŷ__* cüD·Ä·._ g[]T___··!pÜT _öÜ-!~ _dÊSA__ŵåŶ¥__.4._ d·.[]·M __** pÜ-!- ÖÜt ! dÊ$__ .· ··₩åŶ__.·* _$tÁRTEd $Ö __ mÜÇh !ç[]Ñ|=ü$ï°Ñ_ m|=Г·S_J[ü].$-!- ··.___.. . · $ïTT!ñ_ ÑÅ!® $-!-ü P/d __** dÖÑ_ kÑÕŴ_ŵ₩μåT__ +θ0··._,dθ $[T] ·

 3. sHAvonde´ says:

  ₩μå-!~ __* dÅŷ_¥** gÖÑ_ *dÖØ__ * kÊ[é]p**[]ñ __ * +ГïÑ_ 2 bÊÅt_ ! mŶ __ ·Å$__ ..· çÜ$___ ïEŶÊ __··.ï ##$@₩öÑt __bÊË_~*/åÇ _ d[]·M

 4. says:

  ïEŶÊ__··.tHÖü[g·HT..]· ï ₩å$_.· gÖÑé__** μ~åV__·.t00õòØØÖ _ kïL /ï

 5. SMOKï Ê_ says:

  aTFR ··._, bÑ !®åPpeD __* 2wïŒ .__.. b¥~ŷHÖ[°]*&*&_ŷHÖÖöøøõÕ[]°*$ŷSTÊM .ïEŶÊ___·.··… [b]EÊñ _sa|D ___ ö..··Fü[·K_..]¥°₩ __ !wT ŵt··₩åïT.·₩ŵT ___ ¥Ø |

 6. SMOKï Ê_ says:

  ïF~~~-··ïEŶÊ__* g[Õ]T__ pÅç___ kï||__ ··.._,· Möñ[ê]¥ _,__________ ₩üDDêñ__*₩@å/K ___ 1sT _[$!]+*].._____________… ·B

  !

 7. SMOKïË_ says:

  ïÑ__** μÊåVË€n___··dÊ$_··.Ä_ dïF/=Г€ñ ============

 8. § says:

  bâBŶ_*__..$ïT··.-___–_.-__··2 ŷμÖô[]°%OÕöÖ·.____ bï___*[B8μï]~çHË$A ______ Hêllarz YHOO®_ gÖt.2 doÖ ï$a_ ,ste@_jHHÖГ ! pÖTñaas ._..®aÑÇμ ·ŵH€Ñ_.· _..dOñ-!- ·ÑÕ · ~/öÑK··´.₩0ñT _.D@Å+..__ MF. füμ··2.__MüÇH lonkgkk ___ tiL·aŶ__ ca FO_.2..Pæ .··´·ΩŶHOÖ_.·´· Ba·K_!!!!!ü..[B{·EE*]d!Ñ owntauh®åÑçH füH ··.ŷHÜμ$A/·F__ #!$@&? -Ŵt·1Ø _ .._ü.ÇÅÎÑT b’ÏñGÏÑ·ü_P..ïÑÇ-μ!Ñg__.·Üp__ *·θÑ__ mË /åÇ_/ïKË ..~·:.-$ TμÆ-|-

 9. SMOKIE D__·Lê+§_ gïTT··2_d _'$ says:

  ₩å× ··.b·|+Çμ .ñØ₩ !!tHÄT_–……… ··ŵ.ËëêÊè..g[]T !çHÖ°öÔØö[]%0θØöòÕô® _·Tμ°ÜgH+ ..·$aWT· @$!..+Hå ..··₩㥷.__* çÜ$__ ÊVë®Ŷ_-bÖDŷ__:”;THïÑK___ ï-!-Leave a Reply

(required)

(required)