Blog #14: Lil Wayne Ft Drake “She Will”

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Tha Carter IV August 29, 2011

-Tunechi

332 Comments to “Blog #14: Lil Wayne Ft Drake “She Will””

 1. Smokie says:

  nerG ïM douBLê_ ·.dÜŒ w¡ttaplo₩ -· pLOEew tadÅy

 2. sHAvonde´ says:

  miGht¥ __&]*pÖ₩€ГfüLL]* ÃÂÅÅÃAå$__ dÊ$ _ ·ïS.._·,##!
  @?,~°%öÖô_ m¥__ bïGGêst___ FêåГ hâ$___,··bEÊñ -θθœ- g[]D _*₩μÅ_!_ïF ,ì$+ïÑ(k) ***……………….,_· ï ÑÕ€ _ ,dμÅ$$__*dÄ¥ __* pГ°fes$ï()Ñ_ .bÜt _₩μáT ï/= “ïEŶÊ___sTïñ_,tHtHEEÊE____ *BeaT!Ñ_ dØ₩·ñ__öF_* ·d··Üh! dÄŷ__* cüD·Ä·._ g[]T___··!pÜT _öÜ-!~ _dÊSA__ŵåŶ¥__.4._ d·.[]·M __** pÜ-!- ÖÜt ! dÊ$__ .· ··₩åŶ__.·* _$tÁRTEd $Ö __ mÜÇh !ç[]Ñ|=ü$ï°Ñ_ m|=Г·S_J[ü].$-!- ··.___.. . · $ïTT!ñ_ ÑÅ!® $-!-ü P/d __** dÖÑ_ kÑÕŴ_ŵ₩μåT__ +θ0··._,dθ $[T] ·

 3. sHAvonde´ says:

  ₩μå-!~ __* dÅŷ_¥** gÖÑ_ *dÖØ__ * kÊ[é]p**[]ñ __ * +ГïÑ_ 2 bÊÅt_ ! mŶ __ ·Å$__ ..· çÜ$___ ïEŶÊ __··.ï ##$@₩öÑt __bÊË_~*/åÇ _ d[]·M

 4. says:

  ïEŶÊ__··.tHÖü[g·HT..]· ï ₩å$_.· gÖÑé__** μ~åV__·.t00õòØØÖ _ kïL /ï

 5. SMOKï Ê_ says:

  aTFR ··._, bÑ !®åPpeD __* 2wïŒ .__.. b¥~ŷHÖ[°]*&*&_ŷHÖÖöøøõÕ[]°*$ŷSTÊM .ïEŶÊ___·.··… [b]EÊñ _sa|D ___ ö..··Fü[·K_..]¥°₩ __ !wT ŵt··₩åïT.·₩ŵT ___ ¥Ø |

 6. SMOKï Ê_ says:

  ïF~~~-··ïEŶÊ__* g[Õ]T__ pÅç___ kï||__ ··.._,· Möñ[ê]¥ _,__________ ₩üDDêñ__*₩@å/K ___ 1sT _[$!]+*].._____________… ·B

  !

 7. SMOKïË_ says:

  ïÑ__** μÊåVË€n___··dÊ$_··.Ä_ dïF/=Г€ñ ============

 8. § says:

  bâBŶ_*__..$ïT··.-___–_.-__··2 ŷμÖô[]°%OÕöÖ·.____ bï___*[B8μï]~çHË$A ______ Hêllarz YHOO®_ gÖt.2 doÖ ï$a_ ,ste@_jHHÖГ ! pÖTñaas ._..®aÑÇμ ·ŵH€Ñ_.· _..dOñ-!- ·ÑÕ · ~/öÑK··´.₩0ñT _.D@Å+..__ MF. füμ··2.__MüÇH lonkgkk ___ tiL·aŶ__ ca FO_.2..Pæ .··´·ΩŶHOÖ_.·´· Ba·K_!!!!!ü..[B{·EE*]d!Ñ owntauh®åÑçH füH ··.ŷHÜμ$A/·F__ #!$@&? -Ŵt·1Ø _ .._ü.ÇÅÎÑT b’ÏñGÏÑ·ü_P..ïÑÇ-μ!Ñg__.·Üp__ *·θÑ__ mË /åÇ_/ïKË ..~·:.-$ TμÆ-|-

 9. SMOKIE D__·Lê+§_ gïTT··2_d _'$ says:

  ₩å× ··.b·|+Çμ .ñØ₩ !!tHÄT_–……… ··ŵ.ËëêÊè..g[]T !çHÖ°öÔØö[]%0θØöòÕô® _·Tμ°ÜgH+ ..·$aWT· @$!..+Hå ..··₩㥷.__* çÜ$__ ÊVë®Ŷ_-bÖDŷ__:”;THïÑK___ ï-!-

 10. SMöKIE says:

  μÊLL.·ÑÕ₩!! dÅ¥__.₩üÑÅ__·FÏgHT ·.________.. #!$@ -₩μŶ.._ $hêË_ *Lï$t€Ñ____ $0 ._.. ₩£LL··&]* ïEŶÊ z___ ŴÖÑT__,#!$&? -[&b__]*gÊ-!+μÅ_ ·F[ü]··K..__ ,öÜt__·.m¥_€_ .faÇ£__ .·{₩hïT__ çHÖ +ГÜ_ __ ïÑtÊñTï[°]*Ñ__

 11. godsmo says:

  nHÅ₩ _!!ï BEEn ··.gÖÏÑ_ +μü ·Dê$_..#!@$ $H__.2 /öñG~[&*]..·· μ°₩__ ·ŷHÖ~[]* jÜ$__ ·ŴúÑÂ__.g!Vê +HÄ-!- ,______b·|Tç μ ·.$üM__shJ_*´··:;_&]* §μ€ .dÖÑt ..NËvåГ _.·Don’t__ $hïT__ .ïÑ,__ * M¥°ŷEÊ_**·. __, cataGORY ..·/=ü.K(Ä·} ..ŷμÖôOÕ_[]*°%0θØöòÕô !!!!! åГGÜê __–·₩μïT_ .d·Ü]~/ Г .._.

 12. SMO says:

  tHÅ··_.öÑ/¥·.. ®£å$Øn _..ï·DïDÑ_ .♓ö/D··.Å__.##$@ ~·höÔk _..·* gГÜdG£ .·ÅgãïÑ$__ ,,å·bLAÇKmæn ..[&] sHA(K*)·Å.·· zOÖ·|o[]°Ö .. _₩å$__*dÃy_..** _bÖfF_· ₩μÜ$ ! p··Ã·ŷË·ñ __:!$$@?¿¿¿:?.,__ d·[].H $å!M___T μ ï Ñ g ,__________

 13. SMOkïÊ__* says:

  ··ÑÕ.~·· ŷμÖôOÕ%°[]®__* fÜ·ñÑ¥€ …………·········· ,

 14. SMOkïÊ_ says:

  g·ÖïÑ__..·· ÅgäïÑ$+ __.. -!-Hå_ ··. g0d_g[]D_..*.4· .5sE©$__ ïEŶÊ -__–__ d[]°* dÅ___****** “Le+$__ $ãY€__

 15. ©Г[Å]ŵ/_·B ! says:

  ŵÊL tμå -gØ·V__..gO-!- 100% oV__* tHEÏR ! pГθp€R·t·.Ŷ__ ** .4-___–__-$aLE ·.

 16. SMOKIE says:

  ïF__,tHÅ·b|tÇ♓ ₩å$__ $· gÖÑê_ * ]~[haTÊ _ït why-would-joo?.___mÃK€_ .hoöK!Ñ_ ··Å._ jöB!_ ··êÑ _wriiten-nÊ+ _ïÑ,_·å Laŵ-füK|Ñ _ taxes..ena

 17. sMOKÌ€·· says:

  /= .ïF__-·ŶμÖôOÕ[]°Г*çÖM[P*]Läï .._..#!$@$!!&?~ wT ŵ-!-ïF ŶμÖ[]%°ôOÕ® _~Г·· çÕMpLåïÑ-!~ ..··ï$ .dÄŷ__ ,* dÖñT_dθ[]* ..ñÜ+Ñ·· _bÜT _

 18. SMOKïE says:

  ,ñ!GÀ $0ΘØÖÒÕÔ.··₩♓

 19. SMOKïE says:

  ,ñ!GÀ $0ΘØÖÒÕÔ.··₩♓å-|- ..

 20. cÜ$A says:

  Ñ··Ö.b|Tçμ! ,____ïEŶÊ__ * dïDÑ_~çØM_here c[]·M··__;#!@ μ€Гê _.2__*b··ÑÕ.··,_nüÑ***çHÅñ[g]€d bÃåÅç_·&*]··´.

 21. cÜ$··_ï ÅÏÑt ·dθ says:

  Ñ··Ö.b|Tçμ! ,____ïEŶÊ__ * dïDÑ_~çØM_here c[]·M··__;#!@ μ€Гê _.2__*b··ÑÕ.··,_nüÑ***çHÅñ[g]€d bÃåÅç_·& ·

 22. cÜ$··_ï ÅÏÑt ·dθ says:

  Ñ··Ö.b|Tçμ! ,____ïEŶÊ__ * dïDÑ_~çØM_here c[]·M··__;#!@ μ€Гê _.2__*b··ÑÕ.··,_nüÑ***çHÅñ[g]€d bÃåÅç_·&*]··´. Г°üN._·· *Ägaïn__ * .#!@#!?#$ ©♓®ï$+|åñ _… #!$@··4 ,_sumTHï, ïEŶÊ z .–d!Ñ_ ,, dïd ____ tew_ SOMEbody ___ __

 23. SMOKIE says:

  iss coo/” .4 Tha___ ₩μïTË_ ·gïГ| 2____ gïggLE_ ,,

 24. sMo says:

  wZzzZ·ÊL··.___ in liFE Dáw Got .a, M|=

 25. saHAVONDÊ says:

  runS·From··A|l moMMas

 26. sHmokie says:

  laŶEN___··üñà +Hå .._ŵ·HïT·é _··MåÑ _*.@$!# í BГ[]kÊ__ .·ŶμÖôOÕ°[]**% ñØ₩ ïM__·|=ïÑÑ·ÅäÄ. f!X [..ü]*;$?-· Ho/_ .mŶ_ ··MüLÊ _*

 27. smoke ·SH_jj says:

  mÖmm·å·· _______________________________________________________ .·+Åk_ !MÊ___ .måŶ _* .dAre!

 28. Smokie says:

  $!§s!$s’S$!Statistically, driving is far more dangerous than working with electricity. Each year in this country there are more than 6.5 million vehicle accidents that cause almost 43,000 deaths. However, the annual number of electrocutions of electrical workers in construction is about 40. By using proper defensive tactics, you can avoid injury or death. .₩_#ŵ$@! mØ ··d!Ñ ,,@$!dangerous ” Lie tHÅÑ ·dГ!Vê!Ñ__*··
  ELECTRIÇ å ···K!L/_ .¥μ°°θ ,$!#LêÇtrïÇ .. ki||_ yHÅ ·å$$__* dONT BL·amÊ _,,çÜ$ _ ŶμÖô[]°OÕö® ·dГ!ñKÏÑ_[&]* ¥μ° ……….dRUG$+[]Г€ ·$+ö__··P®·Øb/Åm_

 29. .. says:

  bath MAKE bubble THINHS

 30. smokie says:

  ··, Knöwe çÁ .saŷ i waÑ A viDeö wit 5000 bIcJjTCH ES .,bAcK/ñn . NÊ+ tHANG··üp ,,[] ïÑñ sarrog_-Rap fom AFRICA boomm buoHuuom chiitA chÏTTå çHÖ₩ c

 31. smokie says:

  ··, Knöwe çÁ .saŷ i waÑ A viDeö wit 5000 bIcJjTCH ES .,bAcK/ñn . NÊ+ tHANG··üp ,,[] ïÑñ sarrog_-Rap fom AFRICA boomm buoHuuom chiitA chÏTTå çHÖ₩ cμö₩ ··. bluom· BLöom BlAk !kiïtay kitty KAW!!Caaw

  ,
  ·
  Ŵ·.eÊ₩we€£ (ñD)!mHEeLeave a Reply

(required)

(required)