Blog #14: Lil Wayne Ft Drake “She Will”

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Tha Carter IV August 29, 2011

-Tunechi

358 Comments to “Blog #14: Lil Wayne Ft Drake “She Will””

 1. smokE shJ says:

  wELL wHEN_ ·¥.hoÖ dOnT__ giTT _2,_cLOSE ··____ .2_· D[]m wEMen _.y00 ____ dONT _ SEEm_ tØ FrOlliC _in nAe__ pa/= ₩å¥$ __

 2. smokE shJ says:

  #1 dθ£ ¡M _$+|_ tRYEñ _.2 figure oUT _ +Ha pH®a$E_* ieYE;:_____ CAint__ feA| …… m¥ __** FA ce ·._________

 3. smokE shJ says:

  ..__
  ,fuh*,C[]·m aL|_ ·.&&________ $eLF exP/aiNAtion .·.··,.2

  Na! suh yHOÖ gOt de$_ man &, ₩θman fount De$_ boÖK_write !!!! day_* $aYE _ Le+ __ mEEe_*] $i ____&!@#₩haT_ 1 , ._ dθ _₩haT__ iEYE–__~$Ay __ eXaCt/¥ h[]₩ __ iE__ saye it!! [&öBE¥] ·.____ sum PEpoL|_ cUdn _.· Ge+~/- iT write .. tha_ FOunDer of thi$_ buK__ kePT _tRYEN _ .2__ F!nd pEople _____cUdn F!nD n[]B°dy ..__ []*1999 nuTHa mAN $Aye__·.₩hi ___ dA¥__* wônt __LiSTEn __mAIN ··__.._bITCH $tOP __ MeEe__*]#$@ Fr[]M _·. b’N ‘sumBODY aGAIN cU$__ yHOO®_ d!N_ ba[UG]ht iEYE_ D!n $acRiFi© #$@##$, ·.

  Ó

  __________ +hA “wor/D _ Ain_*” iNn_* kEN(D)gA®DEN __ iEYE_·ÑÔ. ñÖ| ng .. ?ñÕ|
  :!@?&#@ $teP uP __$tEP _UP ..

  mAKe_$·ÑØö SINce__tuE_*M-[£e_*] nEE_d[]H ! :!@:
  what a nobody post to be no I had a b at the end ages 1 be actin g up _______,.·;#@?$ bJoo[]°ฯ
  wEL·.._____ eve®¥body___· Po$tA _ nOT_ kNOW·. h[]₩__ dA¥_* bEeE£€_]* aCt!nG __ [&]*pe®M!ttEd_ t₩ØöòÕ B__*aCt!n a// _ $tuP|D &$H! *] ,________ ·. jU$ _ kuL lae ass is notda tolierable an$We® __ wHERE _ godsmoKIE i$_ coinSi®neD _·.**
  ,___ ¥ bIC__ bICTCH ?y n A!

  ñ!gA$__** donT_ -uNDER$+[&]**·2.u__ k!C_ dA¥_* A$_ ,, sO ·._______ wee sKIPPEn conVersaTIOÑ

  .
  .

  ;
  enna UHTER plot FfAKE N!gA$ wAN_ moVIN _ &]*+akE__ * ©®_ .fo_SUmThiN_ dA¥__* diDN_ dÔ

  o Heied NÖ paRT WhiT_coMING _Up_ wiT

  …………….________((_______((yHOO[]** caNOT stOP yhe__ figHT without___ ThA inflative EXPERTISE yHOO®_* A/wa ¥ $ f!NE __ ¥ø$E| _____ finn!$H_’m
  _-__—_&-&[*
  prEachEr mAN Spö _2 gOt _thi$__ ₩hiTE bIC __ Da+_hEee-_* wAn _2 trEE d[]·M /ieK_ A k!NG ___bUT _ $, +hA _ nA$+¥ _ diR-!-¥ _ filT¥_ triFLINT __HÔ$#;!#!@@ don’t_-!- ·.kNO₩_ $;_ sO_ h[]₩__ d[]H! hwLL yHOO[]* hÖ/d ThaT _ conGruENT_2:!@#&! Le(D] eR__ +HeLL A mf_wUT·2· dØ_ cU$__ hEee_*] g[]T __ +HAt_ bIT©H! tθö [°]be¥ .._…@!#$@__.·heLL nAw tHEE·Thir__ tHE ng BLACk d!Ck s$Po2bEE pReacJER mAN :!@$ tHi$___ ,bITCH giVA_ m|= __ peRm¡$$¡[]N .4_.·SuR10__$H_:!@&, ¡M _ $pO_2 ,$uFFa _@!#@&]*œ bE¥ _ /ieK_ HuH! c[]M _&*]dU£-!- _(2}·.@#:@ triPEN HeL nAw!! dA-!- _ bItCH__ A, cHAnGE_ heR_ θ₩ñ$eL_ wHen she see___ hEr ownDELF iEYE__.· ₩a$_.. p/A¥!n_ +Ha_ gaim .._ tiLL A|l /iM __ ..ho$ _ g[]D o//_a ,mÖÑÊy _[&*__] :!@#_? m-¿· i WUddEN_ giTTen_aÑ¥ .________……..· @##$Mf_* meRge A·NÕ+hE_ fU.k!N·_* ©oNferaNce .._…@!:@!#!;₩HERE wHERE __wHEre ! ______ ₩heRE yHO[]** +}{eLL the whole wor/d ____ ₩haT __jO[]* dö _₩hiT _day_**mÖÑe¥_** eN_, ne¥ .·SOÔñ g[]T lil b8hi+ChE$_ iEye__$uhJE$$ yHÖ[]°* ExP/a¡N _2 d[]M _ Thorough|_¥ ·. WhaT_joOo°[]* waN_·D[]m. 2___ dØöÔõöÓ

  __________ +hA “wor/D _ Ain_* iNn_* kEN(D)gARDEN __ iEYE_uF__ m¥_, coñPETITION wA$_ tHA_ b/aC _ man@#!@$@ m|=___ i’// _ kNO ₩_ tHA-!~ $H__#!@ iF_ m¥_ conPET¡TION __ wA$ __ A ₩hiTE wÖmAN_** #!@ i kNOW That ·.___ $H _,,
  bITCH $tOP __ MeEe__*]#$@ Fr[]M _·. b’N ‘sumBODY aGAIN _ cU$__ yHOO®_ d!N_ ba[UG]ht ! iEYE_ D!n $acRiFi© #$@##$, ·. u_ baUGht oVA heEe ___*#!@?,·.

  Ó

  __________ +hA “wor/D _ Ain_*” iNn_* kEN(D)gA®DEN __ iEYE_·ÑÔ. ñÖ| ng .. ?ñÕ|
  :!@?&#@ $teP uP __$tEP _UP ..

  mAKe_$·ÑØö SINce__tuE_*M-[£e_*] nEE_d[]H ! :!@:
  what a nobody post to be no I had a b at the end ages 1 be actin g up _______,.·;#@?$ bJoo[]°ฯ
  wEL·.._____ eve®¥body___· Po$tA _ nOT_ kNOW·. h[]₩__ dA¥_* bEeE£€_]* aCt!nG __ [&]*pe®M!ttEd_ t₩ØöòÕ B__*aCt!n a// _ $tuP|D &$H! *] ,________ ·. jU$ _ kuL lae ass is notda tolierable an$We® __ wHERE _ godsmoKIE i$_ coinSi®neD _·.**
  ,___ ¥ bIC__ bICTCH ?y n A!

  prEachEr mAN Spö _2 gOt _thi$__ ₩hiTE bIC __ Da+_hEee-_* wAn _2 trEE d[]·M /ieK_ A k!NG ___bUT _ $, +hA _ nA$+¥ _ diR-!-¥ _ filT¥_ triFLINT __HÔ$#;!#!@@ don’t_-!- ·.kNO₩_ $;_ sO_ h[]₩__ d[]H! hwLL yHOO[]* hÖ/d ThaT _ conGruENT_2:!@#&! Le(D] eR__ +HeLL A mf_wUT·2· dØ_ cU$__ hEee_*] g[]T __ +HAt_ bIT©H! tθö [°]be¥ .._…@!#$@__.·heLL nAw tHEE·Thir__ tHE ng BLACk d!Ck s$Po2bEE pReacJER mAN :!@$ tHi$___ ,bITCH giVA_ m|= __ peRm¡$$¡[]N .4_.·SuR10__$H_:!@&, ¡M _ $pO_2 ,$uFFa _@!#@&]*œ bE¥ _ /ieK_ HuH! c[]M _&*]dU£-!- _(2}·.@#:@ triPEN HeL nAw!! dA-!- _ bItCH__ A, cHAnGE_ heR_ θ₩ñ$eL_ wHen she see___ hEr ownDELF iEYE__.· ₩a$_.. p/A¥!n_ +Ha_ gaim .._ tiLL A|l /iM __ ..ho$ _ g[]D o//_a ,mÖÑÊy _[&*__] :!@#_? m-¿· i WUddEN_ giTTen_aÑ¥ .________……..· @##$Mf_* meRge A·NÕ+hE_ fU.k!N·_* ©oNferaNce .._…@!:@!#!;₩HERE wHERE __wHEre ! ______ ₩heRE yHO[]** +}{eLL the whole wor/d ____ ₩haT __jO[]* dö _₩hiT _day_**mÖÑe¥_** eN_, ne¥ .·SOÔñ g[]T lil b8hi+ChE$_ iEye__$uhJE$$ yHÖ[]°* ExP/a¡N _2 d[]M _ Thorough|_¥ ·. WhaT_joOo°[]* waN_·D[]m. 2___ dØöÔõöÓ

  __________ +hA “wor/D _ Ain_* iNn_* kEN(D)gARDEN __ iEYE_·ÑÔ. ñÖ| ng .. ?ñÕ|
  :!@?&#@ $teP uP __$tEP _UP …

  wha

  .
  .
  ____________ ***

  _bITCH $tOP __ MeEe__*]#$@ Fr[]M _·. b’N ‘sumBODY aGAIN cU$__ yHOO®_ d!N_ ba[UG]ht iEYE_ D!n $acRiFi© #$@##$, ·.

  Ó

  __________ +hA “wor/D _ Ain_*” iNn_* kEN(D)gA®DEN __ iEYE_·ÑÔ. ñÖ| ng .. ?ñÕ|
  :!@?&#@ $teP uP __$tEP _UP ..

  mAKe_$·ÑØö SINce__tuE_*M-[£e_*] nEE_d[]H ! :!@:
  what a nobody post to be no I had a b at the end ages 1 be actin g up _______,.·;#@?$ bJoo[]°ฯ
  wEL·.._____ eve®¥body___· Po$tA _ nOT_ kNOW·. h[]₩__ dA¥_* bEeE£€_]* aCt!nG __ [&]*pe®M!ttEd_ t₩ØöòÕ B__*aCt!n a// _ $tuP|D &$H! *] ,________ ·. jU$ _ kuL lae ass is notda tolierable an$We® __ wHERE _ godsmoKIE i$_ coinSi®neD _·.**
  ,___ ¥ bIC__ bICTCH ?y n A!

  prEachEr mAN Spö _2 gOt _thi$__ ₩hiTE bIC __ Da+_hEee-_* wAn _2 trEE d[]·M /ieK_ A k!NG ___bUT _ $, +hA _ nA$+¥ _ diR-!-¥ _ filT¥_ triFLINT __HÔ$#;!#!@@ don’t_-!- ·.kNO₩_ $;_ sO_ h[]₩__ d[]H! hwLL yHOO[]* hÖ/d ThaT _ conGruENT_2:!@#&! Le(D] eR__ +HeLL A mf_wUT·2· dØ_ cU$__ hEee_*] g[]T __ +HAt_ bIT©H! tθö [°]be¥ .._…@!#$@__.·heLL nAw tHEE·Thir__ tHE ng BLACk d!Ck s$Po2bEE pReacJER mAN :!@$ tHi$___ ,bITCH giVA_ m|= __ peRm¡$$¡[]N .4_.·SuR10__$H_:!@&, ¡M _ $pO_2 ,$uFFa _@!#@&]*œ bE¥ _ /ieK_ HuH! c[]M _&*]dU£-!- _(2}·.@#:@ triPEN HeL nAw!! dA-!- _ bItCH__ A, cHAnGE_ heR_ θ₩ñ$eL_ wHen she see___ hEr ownDELF iEYE__.· ₩a$_.. p/A¥!n_ +Ha_ gaim .._ tiLL A|l /iM __ ..ho$ _ g[]D o//_a ,mÖÑÊy _[&*__] :!@#_? m-¿· i WUddEN_ giTTen_aÑ¥ .________……..· @##$Mf_* meRge A·NÕ+hE_ fU.k!N·_* ©oNferaNce .._…@!:@!#!;₩HERE wHERE __wHEre ! ______ ₩heRE yHO[]** +}{eLL the whole wor/d ____ ₩haT __jO[]* dö _₩hiT _day_**mÖÑe¥_** eN_, ne¥ .·SOÔñ g[]T lil b8hi+ChE$_ iEye__$uhJE$$ yHÖ[]°* ExP/a¡N _2 d[]M _ Thorough|_¥ ·. WhaT_joOo°[]* waN_·D[]m. 2___ dØöÔõöÓ

  __________ +hA “wor/D _ Ain_* iNn_* kEN(D)gA
  ___
  b
  ;.

  .
  uF__ m¥_, coñPETITION wA$_ tHA_ b/aC _ man@#!@$@ m|=___ i’// _ kNO ₩_ tHA-!~ $H__#!@ iF_ m¥_ conPET¡TION __ wA$ __ A ₩hiTE wÖmAN_** #!@ i kNOW That ·.___ $H _,,

  biG__*] bLACk ..si__ Da¥_* con TROled ThiNG$_ wit Da¥_* d!CK .$0ÕòØØÖ tih$ AinT_* the_ Appropriate PG,4.·__ dA+__ $H .t0Ø explain yHO .. un-derstaNd!N g_ $0 /eAV£ m[eE_*] oUT o|= · it

  ,_______** if g[[]D MAid Tha__ p/aNE+ wT.less 4 sa[FE]t¥ __&]¥hÖ

 4. SMOKIE says:

  eN ___· i bet cHu__ ✋ giMM¥_ 5 mÊÑt ··bLÖ₩ .bLOW ______________

 5. SMOK|£ says:

  tHERE WAS sumthin THAt!!¡ DiDN_ bEL¡Ev _ about pINIPNG _& Ne+ _wA§ $erioUS/y dθ£ if,yood fucj ihs,2__ ·be in the furs TIMIng oF_.. (saLE youR b°dy for things you ea.)wAn ) * it’s a mystery tir_ my visal EYES of 1 _- body ´& thats THW cat__ , shot somebody RUNNING tHru_- The _ ₩

 6. SMOK|£ says:

  tHERE WAS sumthin THAt!!¡ DiDN_ bEL¡Ev _ about pINIPNG _& Ne+ _wA§ $erioUS/y dθ£ if,yood fucj ihs,2__ ·be in the furs TIMIng oF_.. (saLE youR b°dy for things you ea.)wAn ) * it’s a mystery tir_ my visal EYES of 1 _- body ´& thats THW cat__ , shot somebody RUNNING tHru_- The _ ₩

 7. SMOKIE says:

  dÅŷ__*

 8. SMOKIE says:

  yÔL laughing A+t!MÊ :ŷË!ÑÖ! !ÑÕ! ÑHöØÖ []°%ÔöoÕ.**· yHOO®_ caINT Jü$ _|= []Гm .._… Ã_pöLICE ãLLienŒ #$@! m|= ._______· TÁŵBÀ₩ _{$!: Murtha__F.[ü]K(Å) ….enList in A® mFUμ!kiÑ_ .._*ÅГMŶ [ÅrMŶ] bITCH _@!! enR°LL in_*Øü® _@!:$@ m[|=] ŵHAT__b!C +Å_ +ÃkIÑ Gg_m¥ @#:@ pL.·___ ent thee mf_ thiÑG ! .sï WHITE ME¡N cAINT ___ PLAY THIS LITTLE gAMÊ WITH MÊ

 9. SMOKIE says:

  yÔL laughing ___A+t ! MÊ

 10. SMOKIE says:

  Å _n!G__ ¡F_ yHÖÔ ·ÇÃ__ giTT çHÖ_ bITC _H oFF_!A õ·ÑÕ. ___*dÅ¥_ * d!DÑ _

  …1,2,3 Push yOL”,le+__ mEE_* +}ELL ŷHö[]** n!GÅ_ ₩μ¥ _yHÜ__·. _döñT_! bÖThê®_·mË __* … ·ÑÖ.Õ! ¡M ñöT lettin nE+_ hiLL _uP_ ïñ_ +HÄ hiLL$ ! bIT(H ! hEA| bITCH c[]m dØ₩Ñ_ o₩ñ .m[Eê _*]

  sKU$-Mëè _n!GA_®

 11. Smokie HAp says:

  dÊË$! mE¡Ñ _Å® __ $êLL ç€L(eñ) +HHÅÏêÅÏ $#@! m-f_å|=Ü·kïÑ_ A$ _, &yÖL [döñ+] kÑθ₩ __ $μ!➕ ____ __

 12. Smokie HÅÃp says:

  z·NO!· ñ!GÂ_ Å ·ÑÖ. ____ +HÂ only state Oü+-!-Ä_ 50 .._ __ w}[!T_ rÊ$[] .._ rÊs[]ГŒs ___ ___*&_]ü çHÅ

 13. SMOk says:

  ₩.·w-ŵEL _{d!Ñ_] Â/=+€® __dÅ-!+

 14. SMOKIE says:

  f¥Ï /=ö°__ b0Th! b/ÂçK___* gÜŷ _&]**₩hi+£ _gÜ¥€_..· $möK|Ë wasn’t tha___ SAme F·ü·Ñ _ tØ0 __ü$E__ wHëN iEYE__*₩_ ŵå$_··A

 15. ŵ¡ ñ ·ŵ°Г/D _ says:

  s@$Å#@d!@#e    ___s@#:$å:@#dÊ

  ·,
  ;
  ·
  ₩μÅ__ f¥Ï /=ö []*__ b0Th_____ —— b/ÂçK___* gÜŷ _&]**₩hi+£ _gÜ¥€_..· $möK|Ë wasnt’ tha___ SAme F·ü·Ñ _ tØ0 __ü$E__ wHëN iEYE__
  _ ŵå$_··A

 16. Ö says:

  ÊÑ__ g¡TT çHö _·Å$_ oÜT __dÅ!¬ ..[&]*mÅkÊ_* mêë_* $üM_ mÔÑÊy . yEÂ__ evê®ŷ T|MÊ _ yHO ö_[]* måK .ü. SUMM.,money !! (,_______}· ŶöÛ _mÅkÊ ·.me

 17. SMOKIE says:

  wH¥ dÖE$_ When tHÅ LïÊ__ * continues_ &, shJ·ØöòÕ []*₩å$ tÖ|D ._W!Ñ.u was a kïD |=üTüГ£ ..pRed!CtiÑ (då¥_*donT_get}* ever1_- C·A-, di-R|T .._(2) so when yoÜ_ analyze, waT_cuD ·c[]·.m·T®Û _ _·çoomTRü4..

 18. SMOKIE says:

  i$_ 1|2 tRÜ

 19. SMOKE says:

  ïEŶÊ_mÊÃÑ yHO Ö__ [g]ÖT_!_ pePÖLL /o₩_ Å$_ bugahhh·.KÏÑg.._ Tå₩[b]Øut .._êÅt__ day__* pÜ$ _&, ¡M Talking about is ut__- ,@##@!@ÊdiBL_£

 20. § says:

  ïEŶÊ__\jÜ$$_* LÊå®ñËd_ ï+___*

 21. heLL·ÑÅŵ!! $MÖ_ says:

  gÖV,,___* ₩ÖoD_J°[]¤0ÖôOÕ ·A_ @#:$ tELL /êÊ$__ b8hï-!~ÇhÊÊ$_ ..Ïñf/ÅtïØÑ___ @!:@ m-F__.,· inflation __Aïñ__* g[]T·$J ..$J __.__·$H __Øñ .._ ·{((å$$eT tÅP[êÊ_ë]··2

 22. ŷHÅ ____ says:

  · . _______________ ℹïa

 23. SMOKê DÖg _ says:

  bee[&G_*]_bêë * ,_______

  ŷÊÄ _ïEŶÊ____mÖÖÕ dÅÁ+__μØ

  ;

 24. SMOK|Ê Ë says:

  ŵÅïT_-/~ ŵμŶ .·ŵÅ$__mŶ dÄÅÃï/ŷ m!$s$sIÔÑ …_2 F!ñD Thi$__ buK __$#:!@ m-F__ çÜ$__ , 0ñ This plANeT___ ï çöÜLdñ’T _ FïÑD 1____ White – or·__ Black tø_ _ TA/k __-** hÖLD.·A çöñVERsåTÎOÑ __ ₩μ¡T__·ÑêÊ’_1 -of-them _$#:$@?,________ .2. get··MÊ.·· Å j[]b· PåŶËÑ__MöÑË¥ &., instead oFöF_oV_** ö|= giTTeñ __ fuLLŷ··__… mÅd__* @##@ ï ₩ÀnTED__ Tã/k__ 2*_m ·Å, __ dïF|=êГÊÑ -|~ ₩å¥_** Beside_ The___ ŵåŷ__ -!-μÅ ₩hö/£ __ wöГ/D ! ₩å$_ Tã/K!ñ__.2.m __@#:! ïEŶÊ__·. ŵå$__ very/·VaГ¥__$#:@. ïmP[]Г+åÑ__ .2. __– mŶ_ , findingS______· püñ·K __ * lïÊ’,ñ&]*#!@# bEliEVE_’ñ __ ÅñŶ öLD -|-hïNg _ &,_ ·smÖkê__* jÜ$__ don’t bEee£€ ___* leAV!ñ_åÑ¥__ ö|D __** tH|ñ_g $#:$_&#@.· MfГ$_·
  $0õòØØÖ__ ïD Г£fÜ$Ê__* eQuating__ mŶ$[ê]L/= ₩hîT ..wÊŵÊ/____ $0_ ït__ Wudden_.2. __ mÅåñdUhT[]Гŷ ï____ ÇöñVERsåTe 1θ0% _____·. ₩μïT _·ñÜN__* dÅ¥__*Å$__, sïñŒ ___b·YHChê$__ wouldn’t_Lï$teÑ boFA·m#!$@&? ₩μ°θö ___wOØd !pÅŷ __ me O.daŷ_*§°[ü]ñD_ g}{öØd |ìE’ñ_.2_.yHO[]ÔÖOÕ[°]®_*+HêLLÊ_ñ ¥höÕ__*[]¡§ .day_-* dÅï/ŷ Mï$$-[]ñ __..*nb ..____,?·.¿ Å|$°___ .. /=¡Ñd____ *{· $üMb[·]Dŷ¥__ êL$ë__*2 __ dÜÊt ._–__-_– .4.__m ·θ€_.__*¡T __sö[Ü]·ñD___ *g0ØöòÕD[&ŷÖL ] :gΩ°Ñ ..be cÔÕôöÖ/_ Å$_å·· Fæñ___ stUPID A$$_ PÊpöLL ·.1______ wÜd /iek__2* ГêFeГ£ñŒ .__dÂïÉ __* vocabulary A$_ ·såŶING ____.· $tÜp!D_ Å$_* ñ!GÅ__® bÜT !ì wuddrn ____ såŷ DãT·#$@____=

 25. §MOK|Ê Ë__*£€ê ·D says:

  êDd¥_-·Å $+Ü/d ñ!gÃÅÅÆNGÊ m/= hÊ€__ .· å B|çK __ steГ£ö__ Tŷpe’____ heeD·Å__. gÆ__ åLL·Ä₩! _!ñ!GA$·å-_₩åÀæ _____ ☑ ŷHÜГ __ rÊç[·]rD _!

 26. C[]M ..·___ öÑ_ smoke [ŷ]ÊÅ __ ï__HÊÂГd ïT_ aLL·B__ _ .4" says:

  ₩μŶ__ ïEŶÊ__·..·PГêFÊГed_ñÖt_·2._ have the__ pePÖLL·Ã__ g[]d Çü$_ ·åÑŶbody.. _ …₩μo°Ööô_··ÇÅ ___ pÜT åñ¥-_thing in r__ {(foöD)} ,________ i$_ åÑ__, inñDÅ·ñGÊ®mÊÑ __ .2. öÚ® __##@ soÇ|Ê+¥ __.· ,anything you want in- written demåñd ___ whuddEN_Mŷ .__· StŶLË in THE FIRST pl. any-body who__ wAs__ trying 2_·.gEt me ___ ¡M __ geit_?m …ŵEL it depends on the situation .· Understanding is very volital in mŷ ·LïFÊ ☑

  .
  ;

  ___foo[D&_cå®É] &*₩håt__ DåŶ-_*Çå ..__DθØ_·2._it .ï HAVE nig ! FГïËnds _ . C[]M Ê..·___ ö₩Ñ_ smoke .-____________

 27. § says:

  ŵEL ·._____ witta name like smokie Johnson____ 1 woØD ThiNK _ 2. write theê__ law +0__ thiÑK ___* ¡

 28. § 1-__*T|MÊ _ says:

  Ïñ_ American Гreference “The_*Jöμñ$°ñ_ ..” was__ kÑø₩ñ_ Å$_ the penÏ$___ ;ŵEL ·._____ witta name like smokie Johnson____ 1 woØD ThiNK _ 2. write theê__ law +0__ thiÑK ___* ¡

 29. SmOKE smoke! says:

  h[]₩_ d·ÜH hêLL ··₩ÊËê_ê _Å// _froLL|© _F[Г]°m · FröÑ _vÊ$tagaTÏÖN_ ..ñ _____ Frï vêstagation

 30. SmOKE says:

  .·1___ Å__ d·[]·M__ “n!GÅ b·|tÇ;H! î ___ÑeêD_* m¥_..mÖÑÊŷ_ b·|tCH! ï-_ñD _.*M¥_ ·money movie_s Då¥__* döñT_ /¡Kê_*Q?·.¿ 2.,____ ?mÅKÊ _

 31. SMOKIE says:

  bay bee ¡..®êÅ//_¥ __ /ïkÊ __·. ŷHÖ[]*ÖôOÕ[·]°°® __ fГêÊ_·.kêŷ _··$t¥/€ .__Ñ ïEŶÊ_·ñ[]e_DåŶ _bÊD·´ñÖT__ bee,____ _____sellin

 32. SMOkฯÊ _ says:

  diSS __ , d¡!$ ¡M _$ö _, (FückinG ___, hardHEADED) .·

 33. shJ says:

  wEL YHIO goota realize eXeRcise equipment ____ & = Å__ ₩ö_måN _1/2 gota sTOP $0__ .. ₩eeê_ Å¡Ñ__*=pü$H!

 34. SMOKIE says:

  m[]b

  Nhœ .. ·Noip___

  BçÜ$__ ïNçîDenTS-2 god smo kie ! might have Like ____. A· Då¥ _ share ·Às a_, jaB a gïRìL j[]b·.__Ã$_,a giRïl ____ whi ¡t MoNey MMoNÊöÑÊY____ inccodent don’t__were ___ bÖÛT ït ,_______ -(Nga gïRL) _ _)₩ïtH ! huK ___ up +__

  §çHo SAŷ $’cH[] / $__Å¥ŷ¥ __ back _$TåBBÅå$ _ ,,··

  *___________ çÖ.. _ ..· ,_________ SeTuP [ÑŶ_] ·[NŶê*] .Mŷ _____ pot’Ñ’pot’Ñ’üμ!

  CüS __ ·Dæ°¥· _* guïn B __ ŵ®[°]n G_g* ¡/= _ day__* ÅïÑ __, dÅ¡® _·2. __tÜe Eixplai ,n ___
  tμ¡$ _·1.___ thïÑG ï$- __2)__-ï ___would dïÊ_-· ..4 _[] ŷHÖ°[]°[]°¤oO .·_ nñÅ/mÊ ,.na+__ TUne· ____ ,m,”. NåDD tÜ·Ñê _ _”mf y00 ca PLåy Dat-game -if- yhoo®- wont tue

  n _ñö /_ ·dÅŷ ___ *ass2 __ kick kïd _-w₩ŵhï T ____ smoke

 35. SMOKIE says:

  wAaiT NIGA vus shee -/₩£ ï/₩£ê_ hadda eposopde ‘wŵHERE y0O gaidd THEE b·|tÇHÊ$_ ,,

 36. LÊTTER HEAVE IT says:

  øθ· $hêe Åïn_ gÖÑË’ _ ÊÂÅÃÆÄAÁÂÀ t¡T

 37. LÊTTÊ®_* HEAVEïT says:

  HeLL ·ÑÕ· göV__ * Åïñ __* /ïkÊ_* m¥__ måÑ_.·ÇÂ.._ bRÏñ:g__Ã// _

  /£ê$ __fГ€ê _$TA/kÊ®

 38. Smokie says:

  __-°~ yŷyHO μ°°[]ö__ÔöoÕ.· WooDEÑ .._ ; :____kÑÕ₩_ ¡|F _ ïEŶÊ tœJÜ

 39. Smokie says:

  pAç PÅC .;pÄ©~ÂñŶ_-..;b[°]d¥_..· *,___ dA×+·_dadHEE·μ€££ê__ ..* ·dÅTê_·.. ··Ãîn_* g[]d__ ·Nœ· ГÆnk ___..:; oö··Dê-$_··Ωμ ………….hå®d _1

 40. Smokie says:

  godsmo: ₩μ¥ŷ_$1,000,0000000, mïLL|°ñ dHALLA START EVET body BOÃГñN’Ñ ïn_–__ the planet _bee-cUz

 41. Smokie says:

  hêLL ·ÑÅ₩_!! ñ!Gæ__ ŷμÖôOÕ ´don’T_ c[]M_ +μÊLLëñ _mÊéÊËÊ_ nüTN´·.. b[]Üt _dåŷ-_** ₩öГK .·#!@+HeLL ._M çHÃåÅ ñGÊ _+hÅ pГ¡Œ @ +Hä $+θ .#!@@$1 bh\ ï GETS aLL´Å _ïn|=Ø Ö .Ï nêEd_**fГ[]M. ·å _,ñ! :___B

  ………Ïê__ ŵÅÑT ..__#$@ ï -_wåÑ _[]

 42. sHomKê says:

  çöm_m ÖÑ_ ,, n··ñ·n···Ñ·Ñ·ñ· ñã! GïR|_ .·k,ÑÕ ··₩. kNθ₩

  kÑÖŴ kÑÖ₩ kÑÕ₩-·

  kÑÖŴ kÑÖ₩ kÑÕ₩· T

 43. Smokie Shavonde ´ says:

  dÅŷ__* come from |Å| d·on’t talk back prostitution community “? how does tHAT help

 44. Smokie says:

  (donT}·dOO_ dA-!- bAŷ_**[₩μåT]₩aT -·?mAKE __ Mŷ blood pressure Rise TuH! heÅT ! p-DAT FåT_ people CONCERN_ &, weather-0- nOt
  i shud bee_ __ askin _ nï$ Q……………….. -· do fat pePOLL_ ho/d HeaT .____? or SUMtimE _saun er baddy -ell

 45. Smokie ! says:

  _ _ _ __ eddie Murray cuD_ büŶ ü$ ssÄ//_ a mansion give it turus ”bÊÅ-!- doh”HII outaГ öpRaμ¡ .com oVA my hou AnYtime He Wont to – yea yEA yee i wot a mansion but nou wit it undur ___ d[]m sierÇomstamces before _ id like mines____ *undu A RELAX STaye ____ * sñïF/=ïÑ _ bBQ.·· _ ¡M _ +ÅkË_ m¥_ b/å©K _å$$ öVä_ hÊR_Öñ ..ths LA₩ñ Då-!~ ï_ På!D _.4 :#!@ ein-diir THr Sö/LDIER boirr

  .·.Leave a Reply

(required)

(required)